Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

De ambassade van België in Bakoe heeft geen visumbevoegdheid

Onderdanen en ingezetenen van Azerbeidzjan, Georgië en Turkmenistan die naar België willen reizen, kunnen hun visumaanvraag indienen bij de hieronder vermelde instanties. Indien u vragen hebt over de procedure, gelieve dan de instantie te contacteren die uw aanvraag behandelt.

De ambassade van België in Bakoe komt niet tussen in de visumprocedure, behalve in bepaalde gevallen om een medisch attest of een tenlastenneming voor studenten te legaliseren (zie 'Belangrijke informatie' hieronder). U vindt in deze rubriek ook nuttige informatie over tenlastennemingen in het kader van een kort verblijf.

Algemene informatie over visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Gelieve de informatie op deze website aandachtig te lezen alvorens contact op te nemen met de overheden die hieronder zijn opgelijst.

 

Een visum aanvragen vanuit Azerbeidjan


Schengenvisum (max. 90 dagen)
Bevoegde instantie: ambassade van Frankrijk in Bakoe
Het dossier moet worden ingediend bij Capago.

Visum D (meer dan 90 dagen)
Bevoegde instantie: consulaat-generaal van België in Istanboel
Het dossier moet worden ingedien bij VFS.

Belangrijk: Aanvragen voor een visum D vanuit Azerbeidzjan kunnen ook per post worden ingediend. Een handleiding voor aanvragen per post is beschikbaar op de website van VFS (zie Apply for visa - Postal applications).

 
Een visum aanvragen vanuit Georgië


Schengenvisum (max. 90 dagen)
Bevoegde instantie: ambassade van Nederland in Tbilisi (zie instructies)

Belangrijk: In lijn met het akkoord voor visumliberalisering tussen de EU en Georgië zijn Georgische onderdanen met een biometrisch paspoort vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Desalniettemin dienen reizigers toch een aantal verplichte documenten mee te brengen. Meer informatie aangaande de wettelijk vereiste documenten is hier beschikbaar. De richtlijnen betreffende de maximumduur van het verblijf (max. 90 dagen binnen een periode van 180 dagen) zijn ook van toepassing op Georgische staatsburgers.

Belangrijk: Vanaf midden 2025 moeten Georgische reizigers voor hun reis een 'travel authorization' aanvragen via ETIAS.

Visum D (meer dan 90 dagen) 
Bevoegde instantie: consulaat-generaal van België in Istanboel
Het dossier moet worden ingedien bij VFS.

Belangrijk: Aanvragen voor een visum D vanuit Georgië kunnen ook per post worden ingediend. Een handleiding voor aanvragen per post is beschikbaar op de website van VFS (zie Apply for visa - Postal applications).

 
Een visum aanvragen vanuit Turkmenistan


Schengenvisum (max. 90 dagen) 
Bevoegde instantie: ambassade van Duitsland in Ashgabat

Visum D (meer dan 90 dagen) 
Bevoegde instantie: consulaat-generaal van België in Istanboel
Het dossier moet worden ingedien bij VFS.

Belangrijk: Aanvragen voor een visum D vanuit Turkmenistan kunnen ook per post worden ingediend. Een handleiding voor aanvragen per post is beschikbaar op de website van VFS (zie Apply for visa - Postal applications).


Belangrijke informatie


Medische attesten


Indien u een medisch attest nodig hebt voor uw visumaanvraag, raden we aan om een afspraak te maken bij één van de volgende erkende dokters. Medische attesten die ondertekend werden door een erkende dokter, moeten niet gelegaliseerd worden door de ambassade van België in Bakoe. Indien de dokter niet erkend is door de ambassade, moet de handtekening wel gelegaliseerd worden.
 

Azerbeidzjan


International SOS Clinique
Dr. Farah Mammadova
Dr. Jamila Huseynli
Dr. Jamila Rzayeva
Yeryomenko street 29C (2e verdieping) - AZ1025 Baku, Azerbeidzjan
Tel: +994 12 489 54 71
 

Georgië


Mediclub Georgia
Dr. Eka Mikaberidze
Dr. Natalia Goguadze
22 A, Tashkenti St, Tbilisi 0160, Georgië
+995 32 225 19 91
MediClubGeorgia (mcg.ge)

 

Tenlastenneming voor studenten (bijlage 32)

Studenten moeten bewijzen dat ze beschikken over voldoende bestaansmiddelen om hun verblijf, studies, medische en repatriëringskosten te dekken. Het bewijs van voldoende bestaansmiddelen wordt geleverd door één of meerdere van de volgende documenten voor te leggen:

  • een attest dat hetzij door een internationale organisatie of een nationale overheid, hetzij door een gemeenschap, gewest, provincie of gemeente, hetzij door een instelling voor hoger onderwijs werd opgesteld, luidens hetwelk de onderdaan van een derde land een beurs of een lening geniet of eerstdaags zal genieten
  • een door de instelling voor hoger onderwijs opgesteld attest dat preciseert dat de onderdaan van een derde land een som die de kosten van zijn verblijf in België dekt gestort heeft op een geblokkeerde rekening die beheerd wordt door de instelling (contacteer uw onderwijsinstelling voor meer informatie)
  • een tenlastenneming (bijlage 32), waarbij een derde persoon zich ten aanzien van de Belgische Staat garant stelt voor de student

Indien u gebruik wilt maken van een tenlastenneming (bijlage 32) en de garant verbijft Azerbeidzjan, Georgië of Turkmenistan, dan zal de Belgische ambassade in Bakoe nagaan of alle voorwaarden zijn vervuld, en nadien de handtekening van de garant legaliseren. Belangrijk: indien de garant een onderdaan is van  Azerbeidzjan, Georgië of Turkmenistan, moet hij/zij een familielid zijn van de student tot maximum de derde graad.

De bijlage 32 is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken, in het Nederlands of in het Frans. Studenten worden aangemoedigd om de voorwaarden om garant te zijn grondig door te nemen. Indien u een bijlage 32 wenst te gebruiken als bewijs van voldoende bestaansmiddelen, moet u of uw garant contact opnemen met de ambassade via baku@diplobel.fed.be.

 

Tenlastenneming voor een kort verblijf (bijlage 3bis)

In het kader van een kort verblijf in België moet de reiziger aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen. Een verbintenis tot tenlastenneming (bijlage 3bis) is één van de mogelijke bewijsstukken.

Een verbintenis tot tenlasteneming wordt als een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor een kort verblijf in België beschouwd indien ze aanvaard wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Elke natuurlijke persoon die de Belgische nationaliteit heeft, en elke EU-vreemdeling en niet-EU-vreemdeling die onbeperkt in België verblijft  (B-, C, D, E, E+, F, F+, K-, L-, M en M+-kaart) kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen, op voorwaarde dat hij over voldoende inkomsten beschikt.

Alle informatie voor garanten en over de samenstelling van het dossier is hier beschikbaar. 

Het gemeentebestuur stuurt de gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming en de bewijsstukken naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die zijn beslissing in de rubriek F van het eerste deel van de verbintenis tot tenlasteneming vermeldt.

De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de verbintenis tot tenlasteneming terug naar het gemeentebestuur, dat zijn beslissing aan de garant betekent.

Indien de verbintenis tot tenlasteneming aanvaard wordt, kan de garant het origineel document naar de ten laste genomen vreemdeling doorsturen. De vreemdeling zal het document moeten voorleggen aan de ambassade van de Schengenstaat die België vertegenwoordigt (indien visumplichting) of aan de buitengrenzen van de Schengenruimte (indien niet visumplichtig), binnen een termijn van zes maanden volgend op de datum waarop de handtekening van de garant gelegaliseerd werd. 

 

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Reizen naar België

Voor alle vragen over de regels die van toepassing zijn bij een aankomst in België, raadpleeg onze rubriek gewijd aan COVID-19.